Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 8. maj 2015

12. maj 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 8. maj 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,5 mia. euro til 271,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1 mia. euro til 375,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,8 mia. euro til 1.027,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 4,1 mia. euro til 54,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 14,2 mia. euro til 395,5 mia. euro. Onsdag den 6. maj 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 108,5 mia. euro, og en ny på 95,2 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 108,5 mia. euro (mod 107,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 16,4 mia. euro til 367,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 8. maj 2015 Ændring i forhold til 1. maj 2015 – opkøb Ændring i forhold til 1. maj 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 25,3 mia.euro - -0,2 mia.euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 11,3 mia.euro - -0,1 mia.euro
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 78,0 mia.euro +2,9 mia.euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 5,8 mia.euro - -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 108,7 mia.euro +13,6 mia.euro -
Securities Markets Programme 138,1 mia.euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,2 mia. euro til 299 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 383.966 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 302.846 −1.658
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 83.059 −309
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 219.787 −1.349
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 39.470 1.080
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.126 387
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.126 387
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 504.035 −13.239
  5.1 Primære markedsoperationer 95.233 −13.252
  5.2 Langfristede markedsoperationer 408.748 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 54 13
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 128.556 1.449
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 742.287 17.381
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 367.221 16.378
  7.2 Andre værdipapirer 375.066 1.004
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.748 0
9 Andre aktiver 229.820 −101
Aktiver i alt 2.377.854 5.300
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.027.319 764
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 407.502 −290
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 299.023 −1.213
  2.2 Indlånsfacilitet 108.480 925
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.489 60
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 116.366 3.638
  5.1 Offentlig forvaltning og service 54.351 4.066
  5.2 Andre forpligtelser 62.015 −429
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 33.832 −838
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.249 −4
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.087 969
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.087 969
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 60.656 0
10 Andre forpligtelser 216.958 1.002
11 Revalueringskonti 403.298 0
12 Kapital og reserver 96.098 0
Passiver i alt 2.377.854 5.300

Medie- og pressehenvendelser