Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 8 mei 2015

12 mei 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 8 mei 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,5 miljard naar EUR 271,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 375,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,8 miljard naar EUR 1.027,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 4,1 miljard naar EUR 54,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 14,2 miljard naar EUR 395,5 miljard. Op woensdag 6 mei 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 108,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 95,2 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 108,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 107,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 16,4 miljard naar EUR 367,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 8 mei 2015 Verschil ten opzichte van 1 mei 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 1 mei 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 25,3 miljard - -EUR 0,2 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,3 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 78,0 miljard +EUR 2,9 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 5,8 miljard - -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 108,7 miljard +EUR 13,6 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 138,1 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,2 miljard naar EUR 299 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 383.966 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 302.846 −1.658
  2.1 Vorderingen op het IMF 83.059 −309
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 219.787 −1.349
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 39.470 1.080
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.126 387
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.126 387
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 504.035 −13.239
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 95.233 −13.252
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 408.748 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 54 13
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 128.556 1.449
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 742.287 17.381
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 367.221 16.378
  7.2 Overige waardepapieren 375.066 1.004
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.748 0
9 Overige activa 229.820 −101
Totaal activa 2.377.854 5.300
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.027.319 764
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 407.502 −290
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 299.023 −1.213
  2.2 Depositofaciliteit 108.480 925
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.489 60
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 116.366 3.638
  5.1 Overheid 54.351 4.066
  5.2 Overige verplichtingen 62.015 −429
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 33.832 −838
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.249 −4
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.087 969
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.087 969
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 60.656 0
10 Overige passiva 216.958 1.002
11 Herwaarderingsrekeningen 403.298 0
12 Kapitaal en reserves 96.098 0
Totaal passiva 2.377.854 5.300

Contactpersonen voor de media