Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 8. máju 2015

12. mája 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 8. mája 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 1,5 mld. EUR na 271,3 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1 mld. EUR na 375,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,8 mld. EUR na 1 027,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 4,1 mld. EUR na 54,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 14,2 mld. EUR na 395,5 mld. EUR. V stredu 6. mája 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 108,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 95,2 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovou hodnotou v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 108,5 mld. EUR (v porovnaní so 107,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 16,4 mld. EUR na 367,2 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 8. máju 2015 Zmena oproti 1. máju 2015: nákup Zmena oproti 1. máju 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 25,3 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 11,3 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 78,0 mld. EUR +2,9 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 5,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 108,7 mld. EUR +13,6 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 138,1 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 1,2 mld. EUR na 299 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 383 966 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 302 846 −1 658
  2.1 Pohľadávky voči MMF 83 059 −309
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 219 787 −1 349
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 39 470 1 080
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 126 387
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 126 387
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 504 035 −13 239
  5.1 Hlavné refinančné operácie 95 233 −13 252
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 408 748 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 54 13
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 128 556 1 449
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 742 287 17 381
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 367 221 16 378
  7.2 Ostatné cenné papiere 375 066 1 004
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 748 0
9 Ostatné aktíva 229 820 −101
Aktíva spolu 2 377 854 5 300
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 027 319 764
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 407 502 −290
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 299 023 −1 213
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 108 480 925
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 489 60
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 116 366 3 638
  5.1 Verejná správa 54 351 4 066
  5.2 Ostatné záväzky 62 015 −429
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 33 832 −838
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 249 −4
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 087 969
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 087 969
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 60 656 0
10 Ostatné pasíva 216 958 1 002
11 Účty precenenia 403 298 0
12 Základné imanie a rezervy 96 098 0
Pasíva spolu 2 377 854 5 300

Kontakt pre médiá