Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 8 maj 2015

12 maj 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 8 maj 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,5 miljarder EUR till 271,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 375,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 1 027,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 4,1 miljarder EUR till 54,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 14,2 miljarder EUR till 395,5 miljarder EUR. Onsdagen den 6 maj 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 108,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 95,2 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 108,5 miljarder EUR (jämfört med 107,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 16,4 miljarder EUR till 367,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 8 maj 2015 Förändring jämfört med den 1 maj 2015 – Köp Förändring jämfört med den 1 maj 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 25,3 miljarder EUR - -0,2 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 11,3 miljarder EUR - -0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 78,0 miljarder EUR +2,9 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 5,8 miljarder EUR - -
Program för köp av offentliga värdepapper 108,7 miljarder EUR +13,6 miljarder EUR -
Värdepappersprogram 138,1 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,2 miljarder EUR till 299 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 383.966 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 302.846 −1.658
  2.1 Fordringar på IMF 83.059 −309
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 219.787 −1.349
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 39.470 1.080
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.126 387
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.126 387
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 504.035 −13.239
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 95.233 −13.252
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 408.748 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 54 13
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 128.556 1.449
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 742.287 17.381
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 367.221 16.378
  7.2 Andra värdepapper 375.066 1.004
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.748 0
9 Övriga tillgångar 229.820 −101
Summa tillgångar 2.377.854 5.300
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.027.319 764
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 407.502 −290
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 299.023 −1.213
  2.2 Inlåningsfacilitet 108.480 925
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.489 60
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 116.366 3.638
  5.1 Offentliga sektorn 54.351 4.066
  5.2 Övriga skulder 62.015 −429
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 33.832 −838
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.249 −4
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.087 969
  8.1 Inlåning och övriga skulder 8.087 969
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 60.656 0
10 Övriga skulder 216.958 1.002
11 Värderegleringskonton 403.298 0
12 Eget kapital 96.098 0
Summa skulder 2.377.854 5.300

Kontakt för media