Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 8. svibnja 2015.

12. svibnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 8. svibnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 1,5 mlrd. EUR na 271,3 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD‑a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1 mlrd. EUR na 375,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,8 mlrd. EUR na 1.027,3 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 4,1 mlrd. EUR na 54,4 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 14,2 mlrd. EUR na 395,5 mlrd. EUR. U srijedu, 6. svibnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 108,5 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 95,2 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 108,5 mlrd. EUR (u odnosu na 107,6 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 16,4 mlrd. EUR na 367,2 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 8. svibnja 2015. Razlika u odnosu na 1. svibnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 1. svibnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 25,3 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 11,3 mlrd. EUR –0,1 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 78,0 mlrd. EUR +2,9 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 5,8 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 108,7 mlrd. EUR +13,6 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 138,1 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 1,2 mlrd. EUR na 299 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 383 966 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 302 846 −1 658
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 83 059 −309
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 219 787 −1 349
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 39 470 1 080
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 126 387
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 126 387
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 504 035 −13 239
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 95 233 −13 252
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 408 748 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 54 13
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 128 556 1 449
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 742 287 17 381
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 367 221 16 378
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 375 066 1 004
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 748 0
9 Ostala imovina 229 820 −101
Ukupno imovina 2 377 854 5 300
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 027 319 764
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 407 502 −290
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 299 023 −1 213
  2.2 Novčani depoziti 108 480 925
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 0 −2
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 489 60
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 116 366 3 638
  5.1 Opća država 54 351 4 066
  5.2 Ostale obveze 62 015 −429
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 33 832 −838
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 249 −4
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 8 087 969
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 8 087 969
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 60 656 0
10 Ostale obveze 216 958 1 002
11 Računi revalorizacije 403 298 0
12 Kapital i pričuve 96 098 0
Ukupno obveze 2 377 854 5 300

Kontaktni podatci za medije