Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 8. maja 2015

12. maj 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 8. maja 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 1,5 milijarde EUR na 271,3 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1 milijardo EUR na 375,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,8 milijarde EUR na 1.027,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 4,1 milijarde EUR na 54,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 14,2 milijarde EUR na 395,5 milijarde EUR. V sredo, 6. maja 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 108,5 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 95,2 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 108,5 milijarde EUR (v primerjavi s 107,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 16,4 milijarde EUR na 367,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 8. maja 2015 Razlika od 1. maja 2015 – kupljeno Razlika od 1. maja 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 25,3 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 11,3 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 78,0 milijarde EUR +2,9 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 5,8 milijarde EUR - -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 108,7 milijarde EUR +13,6 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 138,1 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1,2 milijarde EUR na 299 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 383.966 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 302.846 −1.658
  2.1 Terjatve do MDS 83.059 −309
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 219.787 −1.349
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 39.470 1.080
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.126 387
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.126 387
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 504.035 −13.239
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 95.233 −13.252
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 408.748 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 54 13
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 128.556 1.449
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 742.287 17.381
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 367.221 16.378
  7.2 Drugi vrednostni papirji 375.066 1.004
8 Dolg širše države v EUR 25.748 0
9 Druga sredstva 229.820 −101
Skupaj sredstva 2.377.854 5.300
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.027.319 764
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 407.502 −290
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 299.023 −1.213
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 108.480 925
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.489 60
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 116.366 3.638
  5.1 Širša država 54.351 4.066
  5.2 Druge obveznosti 62.015 −429
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 33.832 −838
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.249 −4
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.087 969
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.087 969
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 60.656 0
10 Druge obveznosti 216.958 1.002
11 Računi prevrednotenja 403.298 0
12 Kapital in rezerve 96.098 0
Skupaj obveznosti 2.377.854 5.300

Stiki za medije