Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 8 май 2015 г.

12 май 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 8 май 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 1,5 млрд. евро до 271,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1 млрд. евро до 375,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,8 млрд. евро до 1027,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 4,1 млрд. евро до 54,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 14,2 млрд. евро до 395,5 млрд. евро. На 6 май 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 108,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 95,2 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 108,5 млрд. евро (при 107,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 16,4 млрд. евро до 367,2 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 8 май 2015 г. Разлика спрямо 1 май 2015 г. – покупки Разлика спрямо 1 май 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 25,3 млрд. евро - -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 11,3 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 78,0 млрд. евро +2,9 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 5,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 108,7 млрд. евро +13,6 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 138,1 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 1,2 млрд. евро до 299 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 383 966 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 302 846 −1 658
  2.1 Вземания от МВФ 83 059 −309
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 219 787 −1 349
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 39 470 1 080
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 126 387
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 126 387
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 504 035 −13 239
  5.1 Основни операции по рефинансиране 95 233 −13 252
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 408 748 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 54 13
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 128 556 1 449
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 742 287 17 381
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 367 221 16 378
  7.2 Други ценни книжа 375 066 1 004
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 748 0
9 Други активи 229 820 −101
Общо активи 2 377 854 5 300
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 027 319 764
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 407 502 −290
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 299 023 −1 213
  2.2 Депозитно улеснение 108 480 925
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −2
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 489 60
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 116 366 3 638
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 54 351 4 066
  5.2 Други задължения 62 015 −429
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 33 832 −838
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 249 −4
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 087 969
  8.1 Депозити, салда и други задължения 8 087 969
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 60 656 0
10 Други задължения 216 958 1 002
11 Сметки за преоценка 403 298 0
12 Капитал и резерви 96 098 0
Общо пасиви 2 377 854 5 300

Данни за контакт за медиите