Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 8.5.2015

12.5.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 8.5.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,5 miljardilla eurolla 271,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 375,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,8 miljardilla eurolla 1 027,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 4,1 miljardilla eurolla 54,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 14,2 miljardilla eurolla 395,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 6.5.2015 erääntyi 108,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 95,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 108,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 107,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 16,4 miljardilla eurolla 367,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 8.5.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 25,3 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,3 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 78,0 miljardia euroa +2,9 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 5,8 miljardia euroa - -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 108,7 miljardia euroa +13,6 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 138,1 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 1,2 miljardilla eurolla 299 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 383 966 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 302 846 −1 658
  2.1 Saamiset IMF:ltä 83 059 −309
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 219 787 −1 349
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 39 470 1 080
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 126 387
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 126 387
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 504 035 −13 239
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 95 233 −13 252
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 408 748 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 54 13
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 128 556 1 449
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 742 287 17 381
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 367 221 16 378
  7.2 Muut arvopaperit 375 066 1 004
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 748 0
9 Muut saamiset 229 820 −101
Vastaavaa yhteensä 2 377 854 5 300
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 027 319 764
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 407 502 −290
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 299 023 −1 213
  2.2 Talletusmahdollisuus 108 480 925
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 489 60
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 116 366 3 638
  5.1 Julkisyhteisöt 54 351 4 066
  5.2 Muut 62 015 −429
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 33 832 −838
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 249 −4
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 087 969
  8.1 Talletukset ja muut velat 8 087 969
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 60 656 0
10 Muut velat 216 958 1 002
11 Arvonmuutostilit 403 298 0
12 Pääoma ja rahastot 96 098 0
Vastattavaa yhteensä 2 377 854 5 300

Yhteyshenkilöt