Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 8. maijā

2015.12.05.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 8. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 271.3 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 375.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 1 027.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 4.1 mljrd. euro (līdz 54.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 14.2 mljrd. euro (līdz 395.5 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 6. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 108.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 95.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 108.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 107.6 mljrd. euro ).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 16.4 mljrd. euro (līdz 367.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 8. maijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 1. maiju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 1. maiju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 25.3 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.3 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 78.0 mljrd. euro +2.9 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 5.8 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 108.7 mljrd. euro +13.6 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 138.1 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 299 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 383,966 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 302,846 −1,658
  2.1 SVF debitoru parādi 83,059 −309
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 219,787 −1,349
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 39,470 1,080
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,126 387
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,126 387
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 504,035 −13,239
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 95,233 −13,252
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 408,748 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 54 13
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 128,556 1,449
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 742,287 17,381
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 367,221 16,378
  7.2 Pārējie vērtspapīri 375,066 1,004
8 Valdības parāds euro 25,748 0
9 Pārējie aktīvi 229,820 −101
Kopā aktīvi 2,377,854 5,300
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,027,319 764
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 407,502 −290
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 299,023 −1,213
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 108,480 925
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,489 60
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 116,366 3,638
  5.1 Saistības pret valdību 54,351 4,066
  5.2 Pārējās saistības 62,015 −429
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 33,832 −838
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,249 −4
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,087 969
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,087 969
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 60,656 0
10 Pārējās saistības 216,958 1,002
11 Pārvērtēšanas konti 403,298 0
12 Kapitāls un rezerves 96,098 0
Kopā pasīvi 2,377,854 5,300

Kontaktinformācija presei