Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 31 grudnia 2013 r.

8 stycznia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W okresie od 27 grudnia do 31 grudnia 2013 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 41 mld EUR wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 6 mld EUR do poziomu 201,4 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w analizowanym okresie.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 3,2 mld EUR do poziomu 353,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,1 mld EUR do poziomu 956,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 9,1 mld EUR do poziomu 65,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 44,2 mld EUR do poziomu 561,7 mld EUR. W poniedziałek 30 grudnia 2013 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 133,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 168,7 mld EUR, z terminem dziewięciodniowym. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 139,9 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 104,8 mld EUR, z terminem dziewięciodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 85,7 mld EUR (wobec 59,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły nieznacznie, o 0,5 mld EUR do poziomu 235,9 mld EUR, w wyniku korekt na koniec kwartału. W związku z tym w okresie od 27 grudnia do 31 grudnia 2013 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 178,8 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 41,6 mld EUR i 15,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 38,5 mld EUR do poziomu 282,6 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 871,22 EUR za uncję jubilerską

1,3791 USD/EUR

144,72 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,1183 EUR/XDR

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 302.940 0 −40.980
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 239.289 141 −6.505
2.1 Należności od MFW 81.536 0 −1.316
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 157.753 141 −5.189
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 22.472 72 −564
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.077 608 −48
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.077 608 −48
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 752.288 35.146 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 168.662 35.077 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 583.325 0 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 301 69 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 74.847 −138 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 589.806 305 3.451
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 235.929 0 517
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 353.877 305 2.934
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.287 −2 −37
9 Pozostałe aktywa 245.046 −1.368 −428
Aktywa razem 2.275.053 34.765 −45.112
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 956.185 −2.080 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 473.155 29.423 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 282.578 38.496 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 85.658 26.030 0
2.3 Depozyty terminowe 104.842 −35.078 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 77 −25 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.014 −1.190 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 91.109 8.767 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 65.872 9.112 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 25.237 −345 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 115.392 193 −10
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.602 229 −61
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.998 −81 −114
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 2.998 −81 −114
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.717 0 −848
10 Pozostałe pasywa 222.714 −497 −2.289
11 Różnice z wyceny 262.745 0 −41.789
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 90.420 0 0
Pasywa razem 2.275.053 34.765 −45.112