Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 31. decembra 2013

8. januar 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V obdobju od 27. do 31. decembra 2013 se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 41 milijard EUR, kar je bila posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 6 milijard EUR na 201,4 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 3,2 milijarde EUR na 353,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,1 milijarde EUR na 956,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 9,1 milijarde EUR na 65,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 44,2 milijarde EUR na 561,7 milijarde EUR. V ponedeljek, 30. decembra 2013, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 133,6 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 168,7 milijarde EUR z zapadlostjo devet dni. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 139,9 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo devet dni v višini 104,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 85,7 milijarde EUR (v primerjavi s 59,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja povečala za 0,5 milijarde EUR na 235,9 milijarde EUR. Tako je v obdobju od 27. do 31. decembra 2013 vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 178,8 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 41,6 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 15,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 38,5 milijarde EUR na 282,6 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. decembra 2013 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 871,22 EUR za unčo

USD: 1,3791 za EUR

JPY: 144,72 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,1183 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 302.940 0 −40.980
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 239.289 141 −6.505
2.1 Terjatve do MDS 81.536 0 −1.316
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 157.753 141 −5.189
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.472 72 −564
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.077 608 −48
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.077 608 −48
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 752.288 35.146 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 168.662 35.077 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 583.325 0 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 301 69 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 74.847 −138 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 589.806 305 3.451
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 235.929 0 517
7.2 Drugi vrednostni papirji 353.877 305 2.934
8 Dolg širše države v EUR 28.287 −2 −37
9 Druga sredstva 245.046 −1.368 −428
Skupaj sredstva 2.275.053 34.765 −45.112
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 956.185 −2.080 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 473.155 29.423 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 282.578 38.496 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 85.658 26.030 0
2.3 Vezane vloge 104.842 −35.078 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 77 −25 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.014 −1.190 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 91.109 8.767 0
5.1 Širša država 65.872 9.112 0
5.2 Druge obveznosti 25.237 −345 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 115.392 193 −10
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.602 229 −61
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 2.998 −81 −114
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 2.998 −81 −114
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.717 0 −848
10 Druge obveznosti 222.714 −497 −2.289
11 Računi prevrednotenja 262.745 0 −41.789
12 Kapital in rezerve 90.420 0 0
Skupaj obveznosti 2.275.053 34.765 −45.112