Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 31 december 2013

8 januari 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de periode van 27 december tot en met 31 december 2013 was de daling van EUR 41 miljard in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 6 miljard naar EUR 201,4 miljard. Deze verandering was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva en van door de centrale banken van het Eurosysteem tijdens de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 3,2 miljard naar EUR 353,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,1 miljard naar EUR 956,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 9,1 miljard naar EUR 65,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 44,2 miljard naar EUR 561,7 miljard. Op maandag 30 december 2013 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 133,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 168,7 miljard, met een looptijd van negen dagen, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 139,9 miljard en werden ten bedrage van EUR 104,8 miljard nieuwe deposito’s, met een looptijd van negen dagen, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 85,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 59,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen marginaal met EUR 0,5 miljard naar EUR 235,9 miljard ten gevolge van kwartaaleinde-aanpassingen. In de periode van 27 december tot en met 31 december 2013 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 178,8 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 41,6 miljard en EUR 15,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 38,5 miljard naar EUR 282,6 miljard.

Kwartaaleindeherwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 31 december 2013 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 871,22 per fine ounce

USD: 1,3791 per EUR

JPY: 144,72 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1183 per SDR.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 302.940 0 −40.980
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 239.289 141 −6.505
2.1 Vorderingen op het IMF 81.536 0 −1.316
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 157.753 141 −5.189
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.472 72 −564
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.077 608 −48
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.077 608 −48
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 752.288 35.146 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 168.662 35.077 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 583.325 0 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 301 69 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 74.847 −138 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 589.806 305 3.451
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 235.929 0 517
7.2 Overige waardepapieren 353.877 305 2.934
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.287 −2 −37
9 Overige activa 245.046 −1.368 −428
Totaal activa 2.275.053 34.765 −45.112
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 956.185 −2.080 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 473.155 29.423 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 282.578 38.496 0
2.2 Depositofaciliteit 85.658 26.030 0
2.3 Termijndeposito's 104.842 −35.078 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 77 −25 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.014 −1.190 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 91.109 8.767 0
5.1 Overheid 65.872 9.112 0
5.2 Overige verplichtingen 25.237 −345 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 115.392 193 −10
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.602 229 −61
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.998 −81 −114
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 2.998 −81 −114
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.717 0 −848
10 Overige passiva 222.714 −497 −2.289
11 Herwaarderingsrekeningen 262.745 0 −41.789
12 Kapitaal en reserves 90.420 0 0
Totaal passiva 2.275.053 34.765 −45.112