Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. prosinci 2013

8. ledna 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V období od 27. prosince do 31. prosince 2013 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 41 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se snížil o 6 mld. EUR na 201,4 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 3,2 mld. EUR na 353,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,1 mld. EUR na 956,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 9,1 mld. EUR na 65,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 44,2 mld. EUR na 561,7 mld. EUR. V pondělí 30. prosince 2013 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 133,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 168,7 mld. EUR se splatností devět dní. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 139,9 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 104,8 mld. EUR se splatností devět dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (oproti 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 85,7 mld. EUR (oproti 59,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) nepatrně vzrostl o 0,5 mld. EUR na 235,9 mld. EUR v důsledku přecenění na konci čtvrtletí. V období od 27. prosince do 31. prosince 2013 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 178,8 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 41,6 mld. EUR, resp. 15,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 38,5 mld. EUR na 282,6 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních kurzů a cen. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 31. prosinci 2013 je uveden v přidaném sloupečku „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 871,22 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,3791 USD/EUR

JPY: 144,72 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1183 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 302 940 0 −40 980
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 239 289 141 −6 505
2.1 Pohledávky za MMF 81 536 0 −1 316
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 157 753 141 −5 189
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 472 72 −564
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 077 608 −48
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 077 608 −48
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 752 288 35 146 0
5.1 Hlavní refinanční operace 168 662 35 077 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 583 325 0 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 301 69 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 74 847 −138 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 589 806 305 3 451
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 235 929 0 517
7.2 Ostatní cenné papíry 353 877 305 2 934
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 287 −2 −37
9 Ostatní aktiva 245 046 −1 368 −428
Aktiva celkem 2 275 053 34 765 −45 112
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 956 185 −2 080 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 473 155 29 423 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 282 578 38 496 0
2.2 Vkladová facilita 85 658 26 030 0
2.3 Termínované vklady 104 842 −35 078 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 77 −25 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 014 −1 190 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 91 109 8 767 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 65 872 9 112 0
5.2 Ostatní závazky 25 237 −345 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 115 392 193 −10
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 602 229 −61
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 2 998 −81 −114
8.1 Vklady a ostatní závazky 2 998 −81 −114
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 717 0 −848
10 Ostatní pasiva 222 714 −497 −2 289
11 Účty přecenění 262 745 0 −41 789
12 Kapitál a rezervní fondy 90 420 0 0
Pasiva celkem 2 275 053 34 765 −45 112