Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 31 december 2013

8 januari 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under tidsperioden mellan den 27 december och den 31 december 2013 motsvarade minskningen på 41 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 6 miljarder EUR till 201,4 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder, liksom kund- och portföljtransaktioner som genomförts av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 3,2 miljarder EUR till 353,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,1 miljarder EUR till 956,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 9,1 miljarder EUR till 65,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 44,2 miljarder EUR till 561,7 miljarder EUR. Onsdagen den 30 december 2013 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 133,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 168,7 miljarder EUR med en löptid på nio dagar. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 139,9 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 104,8 miljarder EUR och med en löptid på nio dagar, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 85,7 miljarder EUR (jämfört med 59,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade något med 0,5 miljarder EUR till 235,9 miljarder EUR på grund av kvartalsomvärderingar. Under tidsperioden mellan den 27 december 2013 och den 31 december 2013 uppgick således värdet på ackumulerade köp i programmet för värdepappersmarknaderna till 178,8 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 41,6 miljarder EUR respektive 15,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 38,5 miljarder EUR till 282,6 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 31 december 2013 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 871,22 EUR per fine oz.

USD: 1,3791 per EUR

JPY: 144,72 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1183 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 302.940 0 −40.980
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 239.289 141 −6.505
2.1 Fordringar på IMF 81.536 0 −1.316
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 157.753 141 −5.189
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.472 72 −564
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.077 608 −48
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.077 608 −48
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 752.288 35.146 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 168.662 35.077 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 583.325 0 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 301 69 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 74.847 −138 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 589.806 305 3.451
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 235.929 0 517
7.2 Andra värdepapper 353.877 305 2.934
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.287 −2 −37
9 Övriga tillgångar 245.046 −1.368 −428
Summa tillgångar 2.275.053 34.765 −45.112
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 956.185 −2.080 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 473.155 29.423 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 282.578 38.496 0
2.2 Inlåningsfacilitet 85.658 26.030 0
2.3 Inlåning med fast löptid 104.842 −35.078 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 77 −25 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.014 −1.190 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 91.109 8.767 0
5.1 Offentliga sektorn 65.872 9.112 0
5.2 Övriga skulder 25.237 −345 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 115.392 193 −10
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.602 229 −61
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 2.998 −81 −114
8.1 Inlåning och övriga skulder 2.998 −81 −114
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.717 0 −848
10 Övriga skulder 222.714 −497 −2.289
11 Värderegleringskonton 262.745 0 −41.789
12 Eget kapital 90.420 0 0
Summa skulder 2.275.053 34.765 −45.112