Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 31. prosinca 2013.

8. siječnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U razdoblju od 27. do 31. prosinca 2013. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) smanjilo se za 41 milijardu EUR zbog tromjesečnog vrijednosnog usklađivanja.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) smanjilo se za 6 milijarda EUR na 201,4 milijarde EUR. Ta promjena posljedica je tromjesečne revalorizacije imovine i obveza te transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija središnjih banaka Eurosustava u promatranom razdoblju

Vlasništvo Eurosustava nad utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) povećalo se za 3,2 milijarde EUR na 353,9 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) smanjila se za 2,1 milijardu EUR na 956,2 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) povećale su se za 9,1 milijardu EUR na 65,9 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) povećali su se za 44,2 milijarde EUR na 561,7 milijarda EUR. U ponedjeljak, 30. prosinca 2013. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 133,6 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 168,7 milijarda EUR s rokom dospijeća od devet dana . Istoga dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 139,9 milijarda EUR, dok su prikupljeni novi depoziti u iznosu 104,8 milijarda EUR s rokom dospijeća od devet dana.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 0,3 milijarde EUR (u odnosu na 0,2 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 85,7 milijarda EUR (u odnosu na 59,6 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Vlasništvo Eurosustava nad vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) neznatno se povećalo za 0,5 milijarda EUR na 235,9 milijarda EUR zbog usklađivanja na kraju tromjesečja. Stoga je u razdoblju od 27. do 31. prosinca 2013. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 178,8 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugoga programa otkupa pokrivenih obveznica iznosile ukupno 41,6 milijarda EUR odnosno 15,4 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) povećalo za 38,5 milijarda EUR na 282,6 milijarda EUR.

Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja

U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute, vrijednosnih papira, kao i financijskih instrumenata Eurosustava provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama. Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 31. prosinca 2013. prikazan je u dodatnom stupcu „ Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađivanja na kraju tromjesečja“. Cijena zlata i glavni tečajevi korišteni za revalorizaciju stanja su sljedeći:

zlato: 871,22 EUR za uncu

USD: 1,3791 za EUR

JPY: 144,72 za EUR

posebna prava vučenja (SDR): 1,1183 EUR za SDR

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
i) ii)
1 Zlato i potraživanja u zlatu 302 940 0 −40 980
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 239 289 141 −6 505
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 536 0 −1 316
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 157 753 141 −5 189
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 22 472 72 −564
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 077 608 −48
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 077 608 −48
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 752 288 35 146 0
5.1 Glavne operacije refinanciranja 168 662 35 077 0
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 583 325 0 0
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 301 69 0
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 74 847 −138 0
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 589 806 305 3 451
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 235 929 0 517
7.2 Ostali vrijednosni papiri 353 877 305 2 934
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 287 −2 −37
9 Ostala imovina 245 046 −1 368 −428
Ukupno imovina 2 275 053 34 765 −45 112
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
i) ii)
1 Novčanice u optjecaju 956 185 −2 080 0
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 473 155 29 423 0
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 282 578 38 496 0
2.2 Novčani depoziti 85 658 26 030 0
2.3 Oročeni depoziti 104 842 −35 078 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 77 −25 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 3 014 −1 190 0
4 Izdani dužnički certifikati 0 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 91 109 8 767 0
5.1 Opća država 65 872 9 112 0
5.2 Ostale obveze 25 237 −345 0
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 115 392 193 −10
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 602 229 −61
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 998 −81 −114
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 2 998 −81 −114
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 717 0 −848
10 Ostale obveze 222 714 −497 −2 289
11 Računi revalorizacije 262 745 0 −41 789
12 Kapital i pričuve 90 420 0 0
Ukupno obveze 2 275 053 34 765 −45 112