Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 31. decembru 2014

8. januára 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V období od 27. decembra do 31. decembra 2013 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia znížil o 41 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 6 mld. EUR na 201,4 mld. EUR v dôsledku štvrťročného precenenia aktív a pasív a zároveň v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 3,2 mld. EUR na 353,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,1 mld. EUR na 956,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 9,1 mld. EUR na 65,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 44,2 mld. EUR na 561,7 mld. EUR. V pondelok 30. decembra 2013 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 133,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 168,7 mld. EUR so splatnosťou deväť dní. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 139,9 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 104,8 mld. EUR so splatnosťou deväť dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 85,7 mld. EUR (v porovnaní s 59,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku štvrťročného precenenia mierne zvýšil o 0,5 mld. EUR na 235,9 mld. EUR. V období od 27. decembra do 31. decembra 2013 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 178,8 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 41,6 mld. EUR a 15,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 38,5 mld. EUR na 282,6 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 31. decembru 2013 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 871,22 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,3791 USD/EUR

144,72 JPY/EUR

Zvláštne práva čerpania: 1,1183 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 302 940 0 −40 980
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 239 289 141 −6 505
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 536 0 −1 316
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 157 753 141 −5 189
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 472 72 −564
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 077 608 −48
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 077 608 −48
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 752 288 35 146 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 168 662 35 077 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 583 325 0 0
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 301 69 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 74 847 −138 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 589 806 305 3 451
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 235 929 0 517
7.2 Ostatné cenné papiere 353 877 305 2 934
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 287 −2 −37
9 Ostatné aktíva 245 046 −1 368 −428
Aktíva spolu 2 275 053 34 765 −45 112
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 956 185 −2 080 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 473 155 29 423 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 282 578 38 496 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 85 658 26 030 0
2.3 Termínované vklady 104 842 −35 078 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 77 −25 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 014 −1 190 0
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 91 109 8 767 0
5.1 Verejná správa 65 872 9 112 0
5.2 Ostatné záväzky 25 237 −345 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 115 392 193 −10
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 602 229 −61
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 2 998 −81 −114
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 2 998 −81 −114
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 717 0 −848
10 Ostatné pasíva 222 714 −497 −2 289
11 Účty precenenia 262 745 0 −41 789
12 Základné imanie a rezervy 90 420 0 0
Pasíva spolu 2 275 053 34 765 −45 112