Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2013. gada 31. decembrī

2014.8.01.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Periodā no 2013. gada 27. decembra līdz 31. decembrim zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 41 mljrd. euro, atspoguļojot ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 6 mljrd. euro (līdz 201.4 mljrd. euro). Šī pārmaiņa skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanas ietekmi, kā arī klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 3.2 mljrd. euro (līdz 353.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 956.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 9.1 mljrd. euro (līdz 65.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 44.2 mljrd. euro (līdz 561.7 mljrd. euro). Pirmdien, 2013. gada 30. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 133.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 168.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 9 dienas. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 139.9 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 104.8 mljrd. euro apjomā ar termiņu 9 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 85.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 59.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms ceturkšņa beigu korekciju rezultātā nedaudz pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 235.9 mljrd. euro). Tādējādi periodā no 2013. gada 27. decembra līdz 31. decembrim "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 178.8 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 41.6 mljrd. euro un 15.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 38.5 mljrd. euro (līdz 282.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2013. gada 31. decembrī uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 871.22 EUR par Trojas unci

1.3791 USD par 1 EUR

144.72 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1183 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 302,940 0 −40,980
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 239,289 141 −6,505
2.1 SVF debitoru parādi 81,536 0 −1,316
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 157,753 141 −5,189
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,472 72 −564
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,077 608 −48
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,077 608 −48
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 752,288 35,146 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 168,662 35,077 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 583,325 0 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 301 69 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 74,847 −138 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 589,806 305 3,451
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 235,929 0 517
7.2 Pārējie vērtspapīri 353,877 305 2,934
8 Valdības parāds euro 28,287 −2 −37
9 Pārējie aktīvi 245,046 −1,368 −428
Kopā aktīvi 2,275,053 34,765 −45,112
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 956,185 −2,080 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 473,155 29,423 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 282,578 38,496 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 85,658 26,030 0
2.3 Termiņnoguldījumi 104,842 −35,078 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 77 −25 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,014 −1,190 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 91,109 8,767 0
5.1 Saistības pret valdību 65,872 9,112 0
5.2 Pārējās saistības 25,237 −345 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 115,392 193 −10
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,602 229 −61
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 2,998 −81 −114
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 2,998 −81 −114
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,717 0 −848
10 Pārējās saistības 222,714 −497 −2,289
11 Pārvērtēšanas konti 262,745 0 −41,789
12 Kapitāls un rezerves 90,420 0 0
Kopā pasīvi 2,275,053 34,765 −45,112