Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 31 декември 2013 г.

8 януари 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 41 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през периода от 27 декември до 31 декември 2013 г. отразява корекциите вследствие на извършените тримесечни преоценки.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 6 млрд. евро до 201,4 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 3,2 млрд. евро до 353,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 2,1 млрд. евро до 956,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 9,1 млрд. евро до 65,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 44,2 млрд. евро до 561,7 млрд. евро. На 30 декември 2013 г., понеделник, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 133,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 168,7 млрд. евро с матуритет девет дни. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 139,9 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в размер на 104,8 млрд. евро, с матуритет девет дни.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 85,7 млрд. евро (при 59,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват леко увеличение с 0,5 млрд. евро до 235,9 млрд. евро в резултат на корекции в края на тримесечието. Така през периода от 27 декември до 31 декември 2013 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 178,8 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 41,6 млрд. евро и 15,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 38,5 млрд. евро до 282,6 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, наличностите от ценни книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 31 декември 2013 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато – 871,22 евро за унция чисто злато

Щатски долар – 1,3791 за 1 евро

Японска йена – 144,72 за 1 евро

Специални права на тираж – 1,1183 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 302 940 0 −40 980
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 239 289 141 −6 505
2.1 Вземания от МВФ 81 536 0 −1 316
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 157 753 141 −5 189
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 472 72 −564
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 077 608 −48
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 077 608 −48
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 752 288 35 146 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 168 662 35 077 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 583 325 0 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 301 69 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 74 847 −138 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 589 806 305 3 451
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 235 929 0 517
7.2 Други ценни книжа 353 877 305 2 934
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 287 −2 −37
9 Други активи 245 046 −1 368 −428
Общо активи 2 275 053 34 765 −45 112
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 956 185 −2 080 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 473 155 29 423 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 282 578 38 496 0
2.2 Депозитно улеснение 85 658 26 030 0
2.3 Срочни депозити 104 842 −35 078 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 77 −25 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 014 −1 190 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 91 109 8 767 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 65 872 9 112 0
5.2 Други задължения 25 237 −345 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 115 392 193 −10
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 602 229 −61
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 998 −81 −114
8.1 Депозити, салда и други задължения 2 998 −81 −114
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 717 0 −848
10 Други задължения 222 714 −497 −2 289
11 Сметки за преоценка 262 745 0 −41 789
12 Капитал и резерви 90 420 0 0
Общо пасиви 2 275 053 34 765 −45 112