Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.

2014 m. sausio 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

2013 m. gruodžio 27–31 dienomis auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 41 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6 mlrd. eurų – iki 201,4 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas bei per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė padidėjo 3,2 mlrd. eurų – iki 353,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 956,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,1 mlrd. eurų – iki 65,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 44,2 mlrd. eurų – iki 561,7 mlrd. eurų. Pirmadienį, 2013 m. gruodžio 30 d., baigėsi 133,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja devynių dienų trukmės 168,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 139,9 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų devynių dienų trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 104,8 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 85,7 mlrd. eurų (palyginti su 59,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 235,9 mlrd. eurų dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje. Dėl to 2013 m. gruodžio 27–31 d. pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 178,8 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 41,6 mlrd. ir 15,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 38,5 mlrd. eurų – iki 282,6 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2013 m. gruodžio 31 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 871,22 EUR / aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,3791 už EUR

JPY: 144,72 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1183 EUR / SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 302 940 0 −40 980
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 239 289 141 −6 505
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 536 0 −1 316
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 157 753 141 −5 189
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 472 72 −564
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 077 608 −48
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 077 608 −48
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 752 288 35 146 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 168 662 35 077 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 583 325 0 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 301 69 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 74 847 −138 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 589 806 305 3 451
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 235 929 0 517
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 353 877 305 2 934
8 Valdžios skola eurais 28 287 −2 −37
9 Kitas turtas 245 046 −1 368 −428
Visas turtas 2 275 053 34 765 −45 112
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 956 185 −2 080 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 473 155 29 423 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 282 578 38 496 0
2.2 Indėlių galimybė 85 658 26 030 0
2.3 Terminuotieji indėliai 104 842 −35 078 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 77 −25 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 014 −1 190 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 91 109 8 767 0
5.1 Valdžiai 65 872 9 112 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 25 237 −345 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 115 392 193 −10
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 602 229 −61
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 998 −81 −114
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 2 998 −81 −114
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 717 0 −848
10 Kiti įsipareigojimai 222 714 −497 −2 289
11 Perkainojimo sąskaitos 262 745 0 −41 789
12 Kapitalas ir rezervai 90 420 0 0
Visi įsipareigojimai 2 275 053 34 765 −45 112