SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. december 2013

8. januar 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I perioden fra 27. december til 31. december 2013, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 41 mia. euro. Faldet afspejlede kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 6 mia. euro til 201,4 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 3,2 mia. euro til 353,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,1 mia. euro til 956,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 9,1 mia. euro til 65,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 44,2 mia. euro til 561,7 mia. euro. Mandag den 30. december 2013 udløb en primær markedsoperation på 133,6 mia. euro, og en ny på 168,7 mia. euro med en løbetid på ni dage blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 139,9 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på ni dage til en værdi af 104,8 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 85,7 mia. euro (mod 59,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg marginalt med 0,5 mia. euro til 235,9 mia. euro, hvilket skyldes justeringer ultimo kvartalet. I perioden fra 27. december til 31. december 2013, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 178,8 mia. euro, mens værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 41,6 mia. euro og 15,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 38,5 mia. euro til 282,6 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 31. december 2013 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 871,22 pr. fine oz.

USD: 1,3791 pr. EUR

JPY: 144,72 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1183 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 302.940 0 −40.980
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 239.289 141 −6.505
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.536 0 −1.316
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 157.753 141 −5.189
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.472 72 −564
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.077 608 −48
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.077 608 −48
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 752.288 35.146 0
5.1 Primære markedsoperationer 168.662 35.077 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 583.325 0 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 301 69 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 74.847 −138 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 589.806 305 3.451
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 235.929 0 517
7.2 Andre værdipapirer 353.877 305 2.934
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 28.287 −2 −37
9 Andre aktiver 245.046 −1.368 −428
Aktiver i alt 2.275.053 34.765 −45.112
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 956.185 −2.080 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 473.155 29.423 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 282.578 38.496 0
2.2 Indlånsfacilitet 85.658 26.030 0
2.3 Indskud med fast løbetid 104.842 −35.078 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 77 −25 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.014 −1.190 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 91.109 8.767 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 65.872 9.112 0
5.2 Andre forpligtelser 25.237 −345 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 115.392 193 −10
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.602 229 −61
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 2.998 −81 −114
8.1 Indlån og andre forpligtelser 2.998 −81 −114
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.717 0 −848
10 Andre forpligtelser 222.714 −497 −2.289
11 Revalueringskonti 262.745 0 −41.789
12 Kapital og reserver 90.420 0 0
Passiver i alt 2.275.053 34.765 −45.112