Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 31ης Δεκεμβρίου 2013

8 Ιανουαρίου 2014

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά το χρονικό διάστημα από τις 27 Δεκεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 41 δισεκ. ευρώ αντανακλά τριμηνιαίες αναπροσαρμογές.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 6 δισεκ. ευρώ σε 201,4 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενέργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 3,2 δισεκ. ευρώ σε 353,9 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 2,1 δισεκ. ευρώ σε 956,2 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 9,1 δισεκ. ευρώ σε 65,9 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 44,2 δισεκ. ευρώ σε 561,7 δισεκ. ευρώ. Τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 133,6 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 168,7 δισεκ. ευρώ, διάρκειας εννέα ημερών. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 139,9 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 104,8 δισεκ. ευρώ, διάρκειας εννέα ημερών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,3 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 85,7 δισεκ. ευρώ (έναντι 59,6 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν οριακά κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 235,9 δισεκ. ευρώ λόγω προσαρμογών στο τέλος του τριμήνου. Έτσι, κατά το χρονικό διάστημα από τις 27 Δεκεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων ήταν 178,8 δισεκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 41,6 δισεκ. ευρώ και 15,4 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα τρία χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 38,5 δισεκ. ευρώ σε 282,6 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής σε κάθε στοιχείο της λογιστικής κατάστασης την 31η Δεκεμβρίου 2013 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη « Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 871,22 ευρώ ανά ουγγιά καθαρού χρυσού.

1,3791 δολάρια ΗΠΑ προς 1 ευρώ

144,72 γιεν Ιαπωνίας προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,1183 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 302.940 0 −40.980
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 239.289 141 −6.505
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 81.536 0 −1.316
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 157.753 141 −5.189
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 22.472 72 −564
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.077 608 −48
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.077 608 −48
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 752.288 35.146 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 168.662 35.077 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 583.325 0 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 301 69 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 74.847 −138 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 589.806 305 3.451
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 235.929 0 517
7.2 Λοιποί τίτλοι 353.877 305 2.934
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 28.287 −2 −37
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 245.046 −1.368 −428
Σύνολο ενεργητικού 2.275.053 34.765 −45.112
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 956.185 −2.080 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 473.155 29.423 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 282.578 38.496 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 85.658 26.030 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 104.842 −35.078 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 77 −25 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 3.014 −1.190 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 91.109 8.767 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 65.872 9.112 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 25.237 −345 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 115.392 193 −10
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 4.602 229 −61
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.998 −81 −114
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 2.998 −81 −114
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 52.717 0 −848
10 Λοιπές υποχρεώσεις 222.714 −497 −2.289
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 262.745 0 −41.789
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 90.420 0 0
Σύνολο παθητικού 2.275.053 34.765 −45.112