Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 września 2009 r.

15 września 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 11 września 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 56 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 3,7 mld euro do poziomu 190,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych, swapa walutowego z udziałem korony szwedzkiej oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
9 września 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 15,3 mld CHF 14,9 mld CHF
10 września 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 84 dni 0,4 mld USD -
10 września 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 41,6 mld USD 41,6 mld USD
11 września 2009 r. Swap walutowy z udziałem korony szwedzkiej, z terminem zapadalności 3 miesiące 32,4 mld SEK -

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwecji, z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 305,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,8 mld euro do poziomu 769,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) spadły o 6,9 mld euro do poziomu 127,7 mld euro.

Wzrost zobowiązań wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) (pozycja pasywów 9) o 5,2 mld euro wynika z przyznania tych praw bankom centralnym Eurosystemu przez MFW. Przyznanie to nastąpiło w ramach specjalnego przydziału SDR-ów wszystkim państwom należącym do MFW zgodnie z czwartą poprawką do Statutu MFW, która weszła w życie 10 sierpnia 2009 r. i została wykonana 9 września 2009 r. Celem specjalnego przydziału było dostarczenie płynności światowemu systemowi gospodarczemu przez zasilenie rezerw dewizowych państw należących do MFW. Łączna wartość przydziału wyniosła 21,5 mld SDR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 33,9 mld euro do poziomu 600,4 mld euro. W środę 9 września 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 72,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 93,3 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 30,7 mld euro, z jednomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 10,6 mld euro. W czwartek 10 września 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 14,5 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 3,2 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 10,8 mld euro, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 3,7 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 88,8 mld euro (wobec 140,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 11 września 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 11,1 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 43,5 mld euro do poziomu 243 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 232.024 −56
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 198.135 1.885
2.1 Należności od MFW 63.315 5.306
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 134.820 −3.421
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 58.215 −704
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.333 −666
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.333 −666
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 689.256 −17.407
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 93.285 21.199
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 595.862 −38.567
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 85 11
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 24 −49
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 24.022 686
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 316.605 1.182
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 11.140 916
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 305.465 266
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.230 0
9 Pozostałe aktywa 231.653 −1.935
Aktywa razem 1.802.473 −17.014
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 769.238 −775
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 331.855 −7.830
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 243.037 43.465
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 88.815 −51.293
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 207 43
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 138.358 −6.930
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 127.689 −6.946
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.669 16
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 89.347 −4.721
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.068 299
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.144 −570
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.144 −570
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 51.481 5.195
10 Pozostałe pasywa 147.020 −1.727
11 Różnice z wyceny 187.797 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.958 0
Pasywa razem 1.802.473 −17.014