Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 11. septembrī

2009. gada 15. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 11. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 56 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu, kā arī valūtas mijmaiņas operāciju Zviedrijas kronās un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 3.7 mljrd. euro (līdz 190.7 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 9. septembris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 15.3 mljrd. Šveices franku 14.9 mljrd. Šveices franku
2009. gada 10. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 0.4 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 10. septembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 41.6 mljrd. ASV dolāru 41.6 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 11. septembris Valūtas mijmaiņas operācija Zviedrijas kronās ar dzēšanas termiņu 3 mēneši 32.4 mljrd. Zviedrijas kronu

Likviditāti palielinošus darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Sveriges Riksbank, Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 305.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 769.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.9 mljrd. euro (līdz 127.7 mljrd. euro).

Saistību pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību (SDR) ietvaros (9. pasīvu postenis) pieaugums par 5.2 mljrd. euro atspoguļo SVF veikto speciālo aizņēmuma tiesību sadali Eurosistēmas centrālajām bankām. Šī sadale ir daļa no īpašās SDR sadales visām SVF dalībvalstīm atbilstoši SFV Vienošanās līguma ceturtajam grozījumam, kas stājās spēkā 2009. gada 10. augustā un tika piemērots 2009. gada 9. septembrī. Šīs īpašās sadales (kopumā 21.5 mljrd. SDR) mērķis ir nodrošināt pasaules ekonomikas sistēmai likviditāti, papildinot SVF dalībvalstu ārvalstu valūtas rezerves.

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 33.9 mljrd. euro (līdz 600.4 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 9. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 72.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 93.3 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 30.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 mēnesis pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 10.6 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 10. septembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 14.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 3.2 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 10.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 3.7 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 88.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 140.1 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 11. septembrī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 11.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 43.5 mljrd. euro (līdz 243 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 232,024 −56
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 198,135 1,885
2.1 SVF debitoru parādi 63,315 5,306
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 134,820 −3,421
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 58,215 −704
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,333 −666
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,333 −666
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 689,256 −17,407
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 93,285 21,199
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 595,862 −38,567
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 85 11
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 24 −49
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 24,022 686
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 316,605 1,182
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 11,140 916
7.2 Pārējie vērtspapīri 305,465 266
8 Valdības parāds euro 36,230 0
9 Pārējie aktīvi 231,653 −1,935
Kopā aktīvi 1,802,473 −17,014
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 769,238 −775
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 331,855 −7,830
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 243,037 43,465
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 88,815 −51,293
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 207 43
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 138,358 −6,930
5.1 Saistības pret valdību 127,689 −6,946
5.2 Pārējās saistības 10,669 16
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 89,347 −4,721
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,068 299
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,144 −570
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,144 −570
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 51,481 5,195
10 Pārējās saistības 147,020 −1,727
11 Pārvērtēšanas konti 187,797 0
12 Kapitāls un rezerves 72,958 0
Kopā pasīvi 1,802,473 −17,014