Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 september 2009

15 september 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 11 september 2009 was de daling van EUR 56 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 3,7 miljard naar EUR 190,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties, een in Zweedse krona luidende deviezenswap en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
9 september 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 15,3 miljard CHF 14,9 miljard
10 september 2009 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,4 miljard -
10 september 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 41,6 miljard USD 41,6 miljard
11 september 2009 3-maandse in Zweedse krona luidende deviezenswap SEK 32,4 miljard -

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk Sveriges Riksbank, de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 305,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,8 miljard naar EUR 769,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,9 miljard naar EUR 127,7 miljard.

De stijging in de tegenwaarde van de toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF (“special drawing rights” ofwel SDR’s) (passiefpost 9) van EUR 5,2 miljard is het gevolg van de toewijzing van SDR’s door het IMF aan de centrale banken van het Eurosysteem. Deze toewijzing maakt deel uit van de bijzondere toewijzing van SDR’s aan alle leden van het IMF overeenkomstig het Vierde Amendement van de “Articles of Agreement” van het IMF, dat op 10 augustus 2009 van kracht werd en op 9 september 2009 ten uitvoer werd gelegd. De bijzondere toewijzing, ter grootte van SDR 21,5 miljard, is bedoeld het mondiale economische stelsel van liquiditeit te voorzien door de deviezenreserves van de leden van het IMF aan te vullen.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 33,9 miljard naar EUR 600,4 miljard. Op woensdag 9 september 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 72,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 93,3 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 30,7 miljard, met een looptijd van één maand, en werd een nieuwe transactie van EUR 10,6 miljard verrekend. Op donderdag 10 september 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 14,5 miljard, met een looptijd van drie maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 3,2 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 10,8 miljard, met een looptijd van zes maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 3,7 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 88,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 140,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden effecten (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 11 september 2009 met EUR 0,9 miljard naar EUR 11,1 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 43,5 miljard naar EUR 243 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 232.024 −56
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 198.135 1.885
2.1 Vorderingen op het IMF 63.315 5.306
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 134.820 −3.421
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 58.215 −704
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.333 −666
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.333 −666
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 689.256 −17.407
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 93.285 21.199
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 595.862 −38.567
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 85 11
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 24 −49
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 24.022 686
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 316.605 1.182
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 11.140 916
7.2 Overige waardepapieren 305.465 266
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.230 0
9 Overige activa 231.653 −1.935
Totaal activa 1.802.473 −17.014
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 769.238 −775
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 331.855 −7.830
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 243.037 43.465
2.2 Depositofaciliteit 88.815 −51.293
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 207 43
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 138.358 −6.930
5.1 Overheid 127.689 −6.946
5.2 Overige verplichtingen 10.669 16
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 89.347 −4.721
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.068 299
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.144 −570
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.144 −570
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 51.481 5.195
10 Overige passiva 147.020 −1.727
11 Herwaarderingsrekeningen 187.797 0
12 Kapitaal en reserves 72.958 0
Totaal passiva 1.802.473 −17.014