Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 11 септември 2009 г.

15 септември 2009 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 56 млн. евро на статията злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 11 септември 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и нетната покупка на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 3,7 млрд. евро до 190,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции, валутен суап в шведски крони и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
9 септември 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 15,3 млрд. швейцарски франка 14,9 млрд. швейцарски франка
10 септември 2009 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,4 млрд. щатски долара -
10 септември 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 41,6 млрд. щатски долара 41,6 млрд. щатски долара
11 септември 2009 г. 3-месечен валутен суап в шведски крони 32,4 млрд. шведски крони -

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с централната банка на Швеция ( Sveriges Riksbank), Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 305,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,8 млрд. евро до 769,2 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 6,9 млрд. евро до 127,7 млрд. евро.

Нарастването с 5,2 млрд. евро на съответствието на специалните права на тираж (СПТ), разпределени от МВФ, (статия 9 от пасивите) отразява разпределението на СПТ от МВФ между централните банки от Евросистемата. Това разпределение е част от специално разпределение на СПТ за всички държави-членки на МВФ и е извършено в съответствие с четвъртото изменение на учредителния договор на МВФ, влязло в сила на 10 август 2009 г. и приложено на 9 септември 2009 г. Специалното разпределение, което възлиза на 21,5 млрд. СПТ, има за цел да осигури ликвидност на глобалната икономическа система, допълвайки валутните резерви на държавите-членки на МВФ.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 33,9 млрд. евро до 600,4 млрд. евро. На 9 септември 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 72,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 93,3 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 30,7 млрд. евро с матуритет един месец и бе извършено плащането по нова на стойност 10,6 млрд. евро. На 10 септември 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 14,5 млрд. евро с матуритет три месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 3,2 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 10,8 млрд. евро с матуритет шест месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 3,7 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 88,8 млрд. евро (при 140,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика, (статия 7.1 от активите) се увеличават с 0,9 млрд. евро до 11,1 млрд. евро през седмицата, която приключва на 11 септември 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 43,5 млрд. евро до 243 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 232 024 −56
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 198 135 1 885
2.1 Вземания от МВФ 63 315 5 306
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 134 820 −3 421
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 58 215 −704
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 333 −666
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 333 −666
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 689 256 −17 407
5.1 Основни операции по рефинансиране 93 285 21 199
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 595 862 −38 567
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 85 11
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 24 −49
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 24 022 686
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 316 605 1 182
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 11 140 916
7.2 Други ценни книжа 305 465 266
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 230 0
9 Други активи 231 653 −1 935
Общо активи 1 802 473 −17 014
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 769 238 −775
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 331 855 −7 830
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 243 037 43 465
2.2 Депозитно улеснение 88 815 −51 293
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 −1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 207 43
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 138 358 −6 930
5.1 Сектор „Държавно управление“ 127 689 −6 946
5.2 Други задължения 10 669 16
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 89 347 −4 721
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 068 299
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 144 −570
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 144 −570
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 51 481 5 195
10 Други задължения 147 020 −1 727
11 Сметки за преоценка 187 797 0
12 Капитал и резерви 72 958 0
Общо пасиви 1 802 473 −17 014