SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. september 2009

15. september 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. september 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 56 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 3,7 mia. euro til 190,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner, en valutaswap i svenske kroner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
9. september 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 15,3 mia. CHF 14,9 mia.
10. september 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 0,4 mia. -
10. september 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 41,6 mia. USD 41,6 mia.
11. september 2009 Valutaswap i svenske kroner med en løbetid på 3 måneder SEK 32,4 mia. -

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Sveriges Riksbank, Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,3 mia. euro til 305,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,8 mia. euro til 769,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,9 mia. euro til 127,7 mia. euro.

Stigningen i modposten til tildelte særlige trækningsrettigheder (SDR) i IMF (passivpost 9) på 5,2 mia. euro afspejler IMFs tildeling af SDR til centralbankerne i Eurosystemet. Tildelingen indgår som en del af den særlige tildeling af SDR til samtlige IMFs medlemslande, som er sket i overensstemmelse med den ændring af IMFs vedtægter (Fourth Amendment), som trådte i kraft den 10. august 2009, og som blev implementeret den 9. september 2009. Formålet med den særlige tildeling, som beløber sig til i alt 21,5 mia. SDR, er at tilføre det globale økonomiske system likviditet ved at supplere IMF-medlemslandenes valutareserver.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 33,9 mia. euro til 600,4 mia. euro. Onsdag den 9. september 2009 udløb en primær markedsoperation på 72,1 mia. euro, og en ny på 93,3 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 30,7 mia. euro, med en løbetid på en måned, og en ny på 10,6 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 10. september 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 14,5 mia. euro, med en løbetid på tre måneder, og en ny på 3,2 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 10,8 mia. euro, med en løbetid på seks måneder, og en ny på 3,7 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var praktisk det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 88,8 mia. euro (mod 140,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,9 mia. euro til 11,1 mia. euro i ugen, der sluttede den 11. september 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 43,5 mia. euro til 243 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 232.024 −56
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 198.135 1.885
2.1 Tilgodehavender hos IMF 63.315 5.306
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 134.820 −3.421
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 58.215 −704
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.333 −666
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.333 −666
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 689.256 −17.407
5.1 Primære markedsoperationer 93.285 21.199
5.2 Langfristede markedsoperationer 595.862 −38.567
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 85 11
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 24 −49
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 24.022 686
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 316.605 1.182
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 11.140 916
7.2 Andre værdipapirer 305.465 266
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.230 0
9 Andre aktiver 231.653 −1.935
Aktiver i alt 1.802.473 −17.014
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 769.238 −775
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 331.855 −7.830
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 243.037 43.465
2.2 Indlånsfacilitet 88.815 −51.293
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 207 43
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 138.358 −6.930
5.1 Offentlig forvaltning og service 127.689 −6.946
5.2 Andre forpligtelser 10.669 16
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 89.347 −4.721
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.068 299
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.144 −570
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.144 −570
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 51.481 5.195
10 Andre forpligtelser 147.020 −1.727
11 Revalueringskonti 187.797 0
12 Kapital og reserver 72.958 0
Passiver i alt 1.802.473 −17.014