Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. září 2009

15. září 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. září 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 56 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004), a čistému nákupu zlatých mincí, který prováděla další centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí, měnové swapové transakce ve švédských korunách a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 3,7 mld. EUR na 190,7 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
9. září 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 15,3 mld. CHF 14,9 mld. CHF
10. září 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 0,4 mld. USD -
10. září 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 41,6 mld. USD 41,6 mld. USD
11. září 2009 měnová swapová transakce ve švédských korunách se splatností 3 měsíce 32,4 mld. SEK -

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Sveriges Riksbank, Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 305,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 0,8 mld. EUR na 769,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 6,9 mld. EUR na 127,7 mld. EUR.

Objem vyrovnávací položky zvláštních práv čerpání MMF (položka 9 na straně pasiv) vzrostl o 5,2 mld. EUR v důsledku přidělení zvláštních práv čerpání centrálním bankám Eurosystému ze strany MMF. Jedná se o součást zvláštní alokace zvláštních práv čerpání (SDR) všem členským zemím MMF v souladu se Čtvrtým dodatkem k Dohodě o MMF, který vstoupil v platnost 10. srpna 2009 a byl uplatněn 9. září 2009. Cílem této zvláštní alokace v úhrnné výši 21,5 mld. SDR je poskytnout celosvětovému hospodářskému systému likviditu doplněním devizových rezerv členských zemí MMF.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 33,9 mld. EUR na 600,4 mld. EUR. Ve středu 9. září 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 72,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 93,3 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 30,7 mld. EUR se splatností jeden měsíc a byla vypořádána další ve výši 10,6 mld. EUR. Ve čtvrtek 10. září 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 14,5 mld. EUR se splatností tři měsíce a byla vypořádána další ve výši 3,2 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 10,8 mld. EUR se splatností šest měsíců a byla vypořádána další ve výši 3,7 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 88,8 mld. EUR (ve srovnání se 140,1 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 11. září 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 0,9 mld. EUR na 11,1 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 43,5 mld. EUR na 243 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 232 024 −56
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 198 135 1 885
2.1 Pohledávky za MMF 63 315 5 306
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 134 820 −3 421
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 58 215 −704
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 333 −666
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 333 −666
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 689 256 −17 407
5.1 Hlavní refinanční operace 93 285 21 199
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 595 862 −38 567
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 85 11
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 24 −49
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 24 022 686
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 316 605 1 182
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 11 140 916
7.2 Ostatní cenné papíry 305 465 266
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 230 0
9 Ostatní aktiva 231 653 −1 935
Aktiva celkem 1 802 473 −17 014
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 769 238 −775
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 331 855 −7 830
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 243 037 43 465
2.2 Vkladová facilita 88 815 −51 293
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 207 43
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 138 358 −6 930
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 127 689 −6 946
5.2 Ostatní závazky 10 669 16
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 89 347 −4 721
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 068 299
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 144 −570
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 144 −570
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 51 481 5 195
10 Ostatní pasiva 147 020 −1 727
11 Účty přecenění 187 797 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 958 0
Pasiva celkem 1 802 473 −17 014