Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 11. septembra 2009

15. september 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. septembra 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 56 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto nakupa zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, valutne zamenjave v švedskih kronah ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 3,7 milijarde EUR na 190,7 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
9. september 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 15,3 mrd CHF 14,9 mrd CHF
10. september 2009 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,4 mrd USD -
10. september 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 41,6 mrd USD 41,6 mrd USD
11. september 2009 3-mesečna valutna zamenjava v švedskih kronah 32,4 mrd SEK -

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnimi bankami Sveriges Riksbank, Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 305,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,8 milijarde EUR na 769,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,9 milijarde EUR na 127,7 milijarde EUR.

Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja (PPČ) Mednarodnega denarnega sklada (MDS) (postavka obveznosti 9) se je povečala za 5,2 milijarde EUR, kar je posledica dodelitve PPČ s strani MDS centralnim bankam Eurosistema. Ta dodelitev je del posebne dodelitve PPČ vsem državam članicam MDS v skladu s četrto spremembo statuta MDS, ki je začela veljati 10. avgusta 2009 in je bila izvedena 9. septembra 2009. Namen posebne dodelitve, ki znaša 21,5 milijarde PPČ, je zagotoviti likvidnost svetovnemu gospodarskemu sistemu z dopolnitvijo deviznih rezerv držav članic MDS.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 33,9 milijarde EUR na 600,4 milijarde EUR. V sredo, 9. septembra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 72,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 93,3 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 30,7 milijarde EUR z zapadlostjo en mesec in poravnana je bila nova v višini 10,6 milijarde EUR. V četrtek, 10. septembra 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 14,5 milijarde EUR z zapadlostjo tri mesece in poravnana je bila nova v višini 3,2 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 10,8 milijarde EUR z zapadlostjo šest mesecev in poravnana je bila nova v višini 3,7 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 88,8 milijarde EUR (v primerjavi s 140,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 11. septembra 2009, povečala za 0,9 milijarde EUR na 11,1 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 43,5 milijarde EUR na 243 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 232.024 −56
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 198.135 1.885
2.1 Terjatve do MDS 63.315 5.306
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 134.820 −3.421
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 58.215 −704
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.333 −666
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.333 −666
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 689.256 −17.407
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 93.285 21.199
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 595.862 −38.567
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 85 11
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 24 −49
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 24.022 686
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 316.605 1.182
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 11.140 916
7.2 Drugi vrednostni papirji 305.465 266
8 Dolg širše države v EUR 36.230 0
9 Druga sredstva 231.653 −1.935
Skupaj sredstva 1.802.473 −17.014
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 769.238 −775
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 331.855 −7.830
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 243.037 43.465
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 88.815 −51.293
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 207 43
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 138.358 −6.930
5.1 Širša država 127.689 −6.946
5.2 Druge obveznosti 10.669 16
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 89.347 −4.721
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.068 299
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.144 −570
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.144 −570
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 51.481 5.195
10 Druge obveznosti 147.020 −1.727
11 Računi prevrednotenja 187.797 0
12 Kapital in rezerve 72.958 0
Skupaj obveznosti 1.802.473 −17.014