Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 11ης Σεπτεμβρίου 2009

15 Σεπτεμβρίου 2009

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 11 Σεπτεμβρίου 2009, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 56 εκατ. ευρώ αντανακλά την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας χρυσού των κεντρικών τραπεζών (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004) και την καθαρή αγορά χρυσών κερμάτων από μία άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 3,7 δισεκ. ευρώ σε 190,7 δισεκ. ευρώ. Αυτό οφείλεται σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου, σε μία πράξη ανταλλαγής νομισμάτων κορώνας Σουηδίας, καθώς και σε συναλλαγές παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ.

Έκτακτες συναλλαγές

Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
9 Σεπτεμβρίου 2009 Πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας για παροχή ρευστότητας σε φράγκα Ελβετίας, διάρκειας 7 ημερών 15,3 δισεκ. φράγκα Ελβετίας 14,9 δισεκ. φράγκα Ελβετίας
10 Σεπτεμβρίου 2009 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 84 ημερών 0,4 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ -
10 Σεπτεμβρίου 2009 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 41,6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 41,6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ
11 Σεπτεμβρίου 2009 Πράξη ανταλλαγής νομισμάτων κορώνας Σουηδίας, διάρκειας 3 μηνών 32,4 δισεκ. κορώνες Σουηδίας -

Οι συναλλαγές παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο των προσωρινών συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Sveriges Riksbank την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Η πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας δεν είχε καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 305,5 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,8 δισεκ. ευρώ σε 769,2 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 6,9 δισεκ. ευρώ σε 127,7 δισεκ. ευρώ.

Η αύξηση του υπολοίπου του λογαριασμού ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (ΕΤΔ) του ΔΝΤ (στοιχείο 9 του παθητικού) κατά 5,2 δισεκ. ευρώ αντανακλά την κατανομή ΕΤΔ από το ΔΝΤ στις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Αυτή η κατανομή εντάσσεται στο πλαίσιο της ειδικής κατανομής ΕΤΔ σε όλες τις χώρες μέλη του ΔΝΤ, σύμφωνα με την Τέταρτη Τροποποίηση του Καταστατικού του ΔΝΤ, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Αυγούστου 2009 και εφαρμόστηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2009. Σκοπός της ειδικής κατανομής, συνολικού ύψους 21,5 δισεκ. ΕΤΔ, είναι η παροχή ρευστότητας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα με την ενίσχυση των συναλλαγματικών διαθεσίμων των χωρών μελών του ΔΝΤ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 33,9 δισεκ. ευρώ σε 600,4 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2009 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 72,1 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 93,3 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 30,7 δισεκ. ευρώ, διάρκειας ενός μηνός, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 10,6 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2009 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 14,5 δισεκ. ευρώ, διάρκειας τριών μηνών, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 3,2 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 10,8 δισεκ. ευρώ, διάρκειας έξι μηνών, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 3,7 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ (περίπου όπως και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 88,8 δισεκ. ευρώ (έναντι 140,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σε 11,1 δισεκ. ευρώ κατά την εβδομάδα που έληξε στις 11 Σεπτεμβρίου 2009.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 43,5 δισεκ. ευρώ σε 243 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 232.024 −56
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 198.135 1.885
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 63.315 5.306
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 134.820 −3.421
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 58.215 −704
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.333 −666
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.333 −666
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 689.256 −17.407
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 93.285 21.199
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 595.862 −38.567
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 85 11
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 24 −49
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 24.022 686
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 316.605 1.182
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 11.140 916
7.2 Λοιποί τίτλοι 305.465 266
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 36.230 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 231.653 −1.935
Σύνολο ενεργητικού 1.802.473 −17.014
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 769.238 −775
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 331.855 −7.830
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 243.037 43.465
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 88.815 −51.293
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 3 −1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 207 43
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 138.358 −6.930
5.1 Γενική κυβέρνηση 127.689 −6.946
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 10.669 16
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 89.347 −4.721
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.068 299
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.144 −570
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 12.144 −570
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 51.481 5.195
10 Λοιπές υποχρεώσεις 147.020 −1.727
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 187.797 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 72.958 0
Σύνολο παθητικού 1.802.473 −17.014