Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. septembru 2009

15. septembra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. septembra 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 56 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a čistého nákupu zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií, menového swapu vo švédskych korunách a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 3,7 mld. EUR na 190,7 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
9. septembra 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 15,3 mld. CHF 14,9 mld. CHF
10. septembra 2009 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,4 mld. USD
10. septembra 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 41,6 mld. USD 41,6 mld. USD
11. septembra 2009 3-mesačný menový swap vo švédskych korunách 32,4 mld. SEK

Eurosystém uskutočnil uvedené obchody na dodanie likvidity v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Sveriges Riksbank, Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 305,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 0,8 mld. EUR na 769,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 6,9 mld. EUR na 127,7 mld. EUR.

Nárast protipoložky k osobitným právam čerpania (SDR) prideleným MMF (položka 9 na strane pasív) vo výške 5,2 mld. EUR odzrkadľuje pridelenie SDR centrálnym bankám Eurosystému zo strany MMF. Ide o súčasť špeciálnej alokácie osobitných práv čerpania všetkým členských štátom MMF v súlade so Štvrtým dodatkom k Dohode o MMF, ktorý vstúpil do platnosti 10. augusta 2009 a uplatnil sa 9. septembra 2009. Cieľom tejto špeciálnej alokácie v celkovej výške 21,5 mld. SDR je poskytnúť likviditu celosvetovému hospodárskemu systému prostredníctvom doplnenia devízových rezerv členských štátov MMF.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 33,9 mld. EUR na 600,4 mld. EUR. V stredu 9. septembra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 72,1 mld. EUR a bola vyrovnaná nová vo výške 93,3 mld. EUR. V rovnaký deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 30,7 mld. EUR so splatnosťou jeden mesiac a bola vyrovnaná nová vo výške 10,6 mld. EUR. Vo štvrtok 10. septembra 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 14,5 mld. EUR so splatnosťou tri mesiace a bola vyrovnaná nová vo výške 3,2 mld. EUR. V rovnaký deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 10,8 mld. EUR so splatnosťou šesť mesiacov a bola vyrovnaná nová vo výške 3,7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 88,8 mld. EUR (v porovnaní so 140,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 11. septembra 2009 zvýšil o 0,9 mld. EUR na 11,1 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 43,5 mld. EUR na 243 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 232 024 −56
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 198 135 1 885
2.1 Pohľadávky voči MMF 63 315 5 306
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 134 820 −3 421
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 58 215 −704
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 333 −666
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 333 −666
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 689 256 −17 407
5.1 Hlavné refinančné operácie 93 285 21 199
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 595 862 −38 567
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 85 11
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 24 −49
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 24 022 686
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 316 605 1 182
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 11 140 916
7.2 Ostatné cenné papiere 305 465 266
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 230 0
9 Ostatné aktíva 231 653 −1 935
Úhrn aktív 1 802 473 −17 014
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 769 238 −775
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 331 855 −7 830
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 243 037 43 465
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 88 815 −51 293
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 207 43
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 138 358 −6 930
5.1 Verejná správa 127 689 −6 946
5.2 Ostatné záväzky 10 669 16
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 89 347 −4 721
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 068 299
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 144 −570
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 144 −570
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 51 481 5 195
10 Ostatné pasíva 147 020 −1 727
11 Účty precenenia 187 797 0
12 Kapitál a rezervy 72 958 0
Úhrn pasív 1 802 473 −17 014