Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 september 2009

15 september 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 11 september 2009 motsvarade minskningen på 56 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 3,7 miljarder EUR till 190,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner, valutaswappar i svenska kronor samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
9 september 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 15,3 miljarder CHF 14,9 miljarder CHF
10 september 2009 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 0,4 miljarder USD -
10 september 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 41,6 miljarder USD 41,6 miljarder USD
11 september 2009 3-månaders valutaswapp i svenska kronor 32,4 miljarder SEK -

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Sveriges riksbank, Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 305,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 769,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,9 miljarder EUR till 127,7 miljarder EUR.

Ökningen i motpost till särskilda dragningsrätter (SDR) som tilldelats av Internationella valutafonden (IMF) (post 9 på skuldsidan) på 5,2 miljarder EUR motsvarar IMF:s tilldelning av SDR till centralbankerna i Eurosystemet. Denna tilldelning är en del av den särskilda tilldelningen av SDR till alla IMF:s medlemsländer i enlighet med den fjärde ändringen av artikel IV i fondens stadgar, som trädde i kraft den 10 augusti 2009 och implementerades den 9 september 2009. Denna särskilda tilldelning på 21,5 miljarder SDR ska ge likviditet till det globala ekonomiska systemet genom att tillhandahålla valutareserver till IMF:s medlemsländer.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 33,9 miljarder EUR till 600,4 miljarder EUR. Onsdagen den 9 september 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 72,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 93,3 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 30,7 miljarder EUR, med en löptid på en månad, och ersattes med en ny på 10,6 miljarder EUR. Torsdagen den 10 september 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 14,5 miljarder EUR, med en löptid på tre månader, och ersattes med en ny på 3,2 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 10,8 miljarder EUR, med en löptid på sex månader, och ersattes med en ny på 3,7 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 88,8 miljarder EUR (jämfört med 140,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 11,1 miljarder EUR för den vecka som slutade den 11 september 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 43,5 miljarder EUR till 243 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 232.024 −56
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 198.135 1.885
2.1 Fordringar på IMF 63.315 5.306
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 134.820 −3.421
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 58.215 −704
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.333 −666
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.333 −666
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 689.256 −17.407
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 93.285 21.199
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 595.862 −38.567
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 85 11
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 24 −49
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 24.022 686
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 316.605 1.182
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 11.140 916
7.2 Andra värdepapper 305.465 266
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.230 0
9 Övriga tillgångar 231.653 −1.935
Summa tillgångar 1.802.473 −17.014
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 769.238 −775
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 331.855 −7.830
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 243.037 43.465
2.2 Inlåningsfacilitet 88.815 −51.293
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 207 43
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 138.358 −6.930
5.1 Offentliga sektorn 127.689 −6.946
5.2 Övriga skulder 10.669 16
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 89.347 −4.721
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.068 299
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.144 −570
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.144 −570
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 51.481 5.195
10 Övriga skulder 147.020 −1.727
11 Värderegleringskonton 187.797 0
12 Eget kapital 72.958 0
Summa skulder 1.802.473 −17.014