Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. lapkričio 4 d.

2005 m. lapkričio 8 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. lapkričio 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 84 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir liko 165,6 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 92,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,5 mlrd. eurų – iki 539,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 8,7 mlrd. eurų – iki 48,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7 mlrd. eurų – iki 384,3 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2005 m. lapkričio 3 d., baigėsi 301,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 294 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 149 086 −84
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 161 218 1 056
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 19 263 9
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 141 955 1 047
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 803 −560
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 8 173 −539
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 8 173 −539
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 384 469 −7 007
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 294 000 −7 466
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 90 002 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 466 459
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 824 −433
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 92 936 621
8 Valdžios skola eurais 40 757 0
9 Kitas turtas 138 349 2 057
Visas turtas 998 615 −4 889
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 539 661 3 452
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 149 055 −1 235
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 148 920 −1 273
2.2 Indėlių galimybė 127 56
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 8 −18
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 152 −1
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 56 325 −8 936
5.1 Valdžiai 48 919 −8 709
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 406 −227
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 11 352 170
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 608 389
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 907 106
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 907 106
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 885 0
10 Kiti įsipareigojimai 63 513 1 165
11 Perkainojimo sąskaitos 103 749 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 408 1
Visi įsipareigojimai 998 615 −4 889

Kontaktai žiniasklaidai