Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. novembra 2005

8. november 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. novembra 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 84 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 165,6 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,6 milijarde EUR na 92,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,5 milijarde EUR na 539,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 8,7 milijarde EUR na 48,9 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 7 milijard EUR na 384,3 milijarde EUR. V četrtek, 3. novembra 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 301,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 294 milijard EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,5 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je bilo skoraj enako nič), medtem ko je uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1,3 milijarde EUR na 148,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 149.086 −84
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 161.218 1.056
2.1 Terjatve do MDS 19.263 9
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 141.955 1.047
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 20.803 −560
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 8.173 −539
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 8.173 −539
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 384.469 −7.007
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 294.000 −7.466
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 90.002 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 466 459
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.824 −433
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 92.936 621
8 Dolg širše države v EUR 40.757 0
9 Druga sredstva 138.349 2.057
Skupaj sredstva 998.615 −4.889
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 539.661 3.452
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 149.055 −1.235
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 148.920 −1.273
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 127 56
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 8 −18
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 152 −1
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 56.325 −8.936
5.1 Širša država 48.919 −8.709
5.2 Druge obveznosti 7.406 −227
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 11.352 170
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 608 389
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.907 106
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.907 106
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.885 0
10 Druge obveznosti 63.513 1.165
11 Računi prevrednotenja 103.749 0
12 Kapital in rezerve 58.408 1
Skupaj obveznosti 998.615 −4.889

Stiki za medije