Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 listopada 2005 r.

8 listopada 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 4 listopada 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 84 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 165,6 mld euro.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 92,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,5 mld euro do poziomu 539,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 8,7 mld euro do poziomu 48,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 7 mld euro do poziomu 384,3 mld euro. W czwartek, 3 listopada 2005 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 301,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 294 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,5 mld euro (w porównaniu z prawie zerowym wykorzystaniem w ubiegłym tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro, czyli podobnie jak w ubiegłym tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1,3 mld euro do poziomu 148,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 149.086 −84
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 161.218 1.056
2.1 Należności od MFW 19.263 9
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 141.955 1.047
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 20.803 −560
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 8.173 −539
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 8.173 −539
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 384.469 −7.007
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 294.000 −7.466
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 90.002 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 466 459
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 2.824 −433
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 92.936 621
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.757 0
9 Pozostałe aktywa 138.349 2.057
Aktywa razem 998.615 −4.889
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 539.661 3.452
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 149.055 −1.235
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 148.920 −1.273
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 127 56
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 8 −18
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 152 −1
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 56.325 −8.936
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 48.919 −8.709
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.406 −227
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 11.352 170
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 608 389
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 9.907 106
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 9.907 106
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.885 0
10 Pozostałe zobowiązania 63.513 1.165
11 Różnice z aktualizacji wyceny 103.749 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.408 1
Pasywa razem 998.615 −4.889

Kontakt z mediami