Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. november 2005

8. november 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

4. novembril 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 84 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 165,6 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,6 miljardi euro võrra 92,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,5 miljardi euro võrra 539,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 8,7 miljardi euro võrra 48,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 7 miljardi euro võrra 384,3 miljardi euroni. Neljapäeval, 3. novembril 2005 möödus 301,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 294 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,3 miljardi euro võrra 148,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 149 086 −84
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 161 218 1 056
2.1 Nõuded RVFle 19 263 9
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 141 955 1 047
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 20 803 −560
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 8 173 −539
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 8 173 −539
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 384 469 −7 007
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 294 000 −7 466
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 90 002 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 466 459
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 2 824 −433
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 92 936 621
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 757 0
9 Muud varad 138 349 2 057
Varad kokku 998 615 −4 889
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 539 661 3 452
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 149 055 −1 235
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 148 920 −1 273
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 127 56
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 8 −18
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 152 −1
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 56 325 −8 936
5.1 Valitsussektor 48 919 −8 709
5.2 Muud kohustused 7 406 −227
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 11 352 170
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 608 389
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 907 106
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 907 106
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 885 0
10 Muud kohustused 63 513 1 165
11 Ümberhindluskontod 103 749 0
12 Kapital ja reservid 58 408 1
Kohustused kokku 998 615 −4 889

Kontaktandmed