Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. novembru 2005

8. novembra 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 4. novembra 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 84 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvomi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 165,6 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 92,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 3,5 mld. EUR na 539,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 8,7 mld. EUR na 48,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 7 mld. EUR na 384,3 mld. EUR. Vo štvrtok 3. novembra 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 301,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 294 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,5 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 1,3 mld. EUR na 148,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 149 086 −84
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 161 218 1 056
2.1 Pohľadávky voči MMF 19 263 9
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 141 955 1 047
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 803 −560
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 8 173 −539
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 8 173 −539
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 384 469 −7 007
5.1 Hlavné refinančné obchody 294 000 −7 466
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 90 002 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 466 459
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 824 −433
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 92 936 621
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 757 0
9 Ostatné aktíva 138 349 2 057
Úhrn aktív 998 615 −4 889
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 539 661 3 452
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 149 055 −1 235
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 148 920 −1 273
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 127 56
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 8 −18
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 152 −1
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 56 325 −8 936
5.1 Verejná správa 48 919 −8 709
5.2 Ostatné záväzky 7 406 −227
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 11 352 170
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 608 389
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 907 106
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 907 106
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 885 0
10 Ostatné pasíva 63 513 1 165
11 Účty precenenia 103 749 0
12 Kapitál a rezervy 58 408 1
Úhrn pasív 998 615 −4 889

Kontakt pre médiá