Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 4. listopadu 2005

8. listopadu 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. listopadu 2005 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 84 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 165,6 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 92.9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,5 mld. EUR na 539,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 8,7 mld. EUR na 48,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 7 mld. EUR na 384,3 mld. EUR. Ve čtvrtek 3. listopadu 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 301,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 294 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,5 mld. EUR (narozdíl od předchozího týdne, kdy tato facilita zůstala prakticky nevyužita), objem prostředků uložených pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) dosáhl obdobně jako během předchozího týdne 0,1 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,3 mld. EUR na 148,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 149 086 −84
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 161 218 1 056
2.1 Pohledávky za MMF 19 263 9
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 141 955 1 047
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 803 −560
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 8 173 −539
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 8 173 −539
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 384 469 −7 007
5.1 Hlavní refinanční operace 294 000 −7 466
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 90 002 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 466 459
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 2 824 −433
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 92 936 621
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 757 0
9 Ostatní aktiva 138 349 2 057
Aktiva celkem 998 615 −4 889
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 539 661 3 452
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 149 055 −1 235
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 148 920 −1 273
2.2 Vkladová facilita 127 56
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 8 −18
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 152 −1
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 56 325 −8 936
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 48 919 −8 709
5.2 Ostatní závazky 7 406 −227
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 11 352 170
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 608 389
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 907 106
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 907 106
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 885 0
10 Ostatní pasiva 63 513 1 165
11 Účty přecenění 103 749 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 408 1
Pasiva celkem 998 615 −4 889

Kontakty pro média