Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 4. novembrī

2005. gada 8. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 4. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 84 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (165.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 92.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.5 mljrd. euro (līdz 539.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.7 mljrd. euro (līdz 48.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 7 mljrd. euro (līdz 384.3 mljrd. euro). Ceturtdien, 2005. gada 3. novembrī galvenā refinansēšanas operācija 301.5 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 294 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 148.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 149,086 −84
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 161,218 1,056
2.1 SVF debitoru parādi 19,263 9
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 141,955 1,047
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20,803 −560
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,173 −539
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 8,173 −539
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 384,469 −7,007
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 294,000 −7,466
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 90,002 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 466 459
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,824 −433
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 92,936 621
8 Valdības parāds euro 40,757 0
9 Pārējie aktīvi 138,349 2,057
Kopā aktīvi 998,615 −4,889
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 539,661 3,452
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 149,055 −1,235
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 148,920 −1,273
2.2 Noguldījumu iespēja 127 56
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 8 −18
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 152 −1
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 56,325 −8,936
5.1 Saistības pret valdību 48,919 −8,709
5.2 Pārējās saistības 7,406 −227
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,352 170
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 608 389
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,907 106
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,907 106
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,885 0
10 Pārējās saistības 63,513 1,165
11 Pārvērtēšanas konti 103,749 0
12 Kapitāls un rezerves 58,408 1
Kopā pasīvi 998,615 −4,889

Kontaktinformācija presei