Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 november 2005

8 november 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 4 november 2005 motsvarade minskningen på 84 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var i stort sett oförändrad på 165,6 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 92,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,5 miljarder EUR till 539,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 8,7 miljarder EUR till 48,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 7 miljarder EUR till 384,3 miljarder EUR. Torsdagen den 3 november 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 301,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 294 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,5 miljarder EUR (jämfört med nästan noll förra veckan) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR, ungefär samma som förra veckan.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,3 miljarder EUR till 148,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 149.086 −84
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 161.218 1.056
2.1 Fordringar på IMF 19.263 9
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 141.955 1.047
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.803 −560
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 8.173 −539
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 8.173 −539
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 384.469 −7.007
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 294.000 −7.466
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 90.002 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 466 459
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 2.824 −433
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 92.936 621
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.757 0
9 Övriga tillgångar 138.349 2.057
Summa tillgångar 998.615 −4.889
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 539.661 3.452
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 149.055 −1.235
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 148.920 −1.273
2.2 Inlåningsfacilitet 127 56
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 8 −18
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 152 −1
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 56.325 −8.936
5.1 Offentliga sektorn 48.919 −8.709
5.2 Övriga skulder 7.406 −227
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 11.352 170
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 608 389
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.907 106
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.907 106
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.885 0
10 Övriga skulder 63.513 1.165
11 Värderegleringskonton 103.749 0
12 Eget kapital 58.408 1
Summa skulder 998.615 −4.889

Kontakt för media