Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 4ης Νοεμβρίου 2005

8 Νοεμβρίου 2005

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 4 Νοεμβρίου 2005, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 84 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από δύο κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για το χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) παράμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 165,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 92,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 539,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 48,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 384,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2005 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 301,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 294 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,5 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ (ποσό σχεδόν ίδιο με εκείνο της προηγούμενης εβδομάδας).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 148,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 149.086 −84
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 161.218 1.056
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 19.263 9
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 141.955 1.047
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 20.803 −560
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 8.173 −539
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 8.173 −539
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 384.469 −7.007
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 294.000 −7.466
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 90.002 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 466 459
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 2.824 −433
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 92.936 621
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 40.757 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 138.349 2.057
Σύνολο ενεργητικού 998.615 −4.889
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 539.661 3.452
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 149.055 −1.235
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 148.920 −1.273
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 127 56
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 8 −18
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 152 −1
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 56.325 −8.936
5.1 Γενική κυβέρνηση 48.919 −8.709
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.406 −227
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.352 170
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 608 389
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 9.907 106
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 9.907 106
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.885 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 63.513 1.165
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 103.749 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 58.408 1
Σύνολο παθητικού 998.615 −4.889

Εκπρόσωποι Τύπου