Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. november 2005

8. november 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. november 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 84 mio. euro svarende til to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 165,6 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,6 mia. euro til 92,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,5 mia. euro til 539,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 8,7 mia. euro til 48,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 7 mia. euro til 384,3 mia. euro. Torsdag den 3. november 2005 udløb en primær markedsoperation på 301,5 mia. euro, og en ny på 294 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,5 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,3 mia. euro til 148,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 149.086 −84
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 161.218 1.056
2.1 Tilgodehavender hos IMF 19.263 9
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 141.955 1.047
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 20.803 −560
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 8.173 −539
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 8.173 −539
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 384.469 −7.007
5.1 Primære markedsoperationer 294.000 −7.466
5.2 Langfristede markedsoperationer 90.002 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 466 459
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 2.824 −433
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 92.936 621
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.757 0
9 Andre aktiver 138.349 2.057
Aktiver i alt 998.615 −4.889
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 539.661 3.452
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 149.055 −1.235
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 148.920 −1.273
2.2 Indlånsfacilitet 127 56
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 8 −18
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 152 −1
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 56.325 −8.936
5.1 Offentlig forvaltning og service 48.919 −8.709
5.2 Andre forpligtelser 7.406 −227
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 11.352 170
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 608 389
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.907 106
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.907 106
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.885 0
10 Andre forpligtelser 63.513 1.165
11 Revalueringskonti 103.749 0
12 Kapital og reserver 58.408 1
Passiver i alt 998.615 −4.889

Medie- og pressehenvendelser