Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. spalio 21 d.

2005 m. spalio 25 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. spalio 21 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 112 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 165,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) beveik nepakito ir yra 91,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 533,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 17,7 mlrd. eurų – iki 56,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,9 mlrd. eurų – iki 385,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. spalio 19 d., baigėsi 281 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 296 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 149,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 149 568 −112
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 161 295 1 294
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 19 260 −170
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 035 1 464
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 086 −289
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 8 537 −693
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 8 537 −693
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 386 005 15 004
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 296 000 15 001
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 89 999 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 5 3
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 391 142
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 91 783 −46
8 Valdžios skola eurais 40 753 0
9 Kitas turtas 136 134 −99
Visas turtas 998 552 15 201
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 533 267 −2 096
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 149 361 −1 494
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 149 274 −1 565
2.2 Indėlių galimybė 82 68
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 153 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 63 673 17 303
5.1 Valdžiai 56 260 17 680
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 413 −377
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 10 949 152
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 222 −109
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 440 1 174
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 440 1 174
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 885 0
10 Kiti įsipareigojimai 62 447 270
11 Perkainojimo sąskaitos 103 749 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 406 1
Visi įsipareigojimai 998 552 15 201

Kontaktai žiniasklaidai