Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2005. gada 21. oktobrī

2005. gada 25. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2005. gada 21. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 112 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 165.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms faktiski nemainījās (91.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 533.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 17.7 mljrd. euro (līdz 56.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 14.9 mljrd. euro (līdz 385.9 mljrd. euro). Trešdien, 2005. gada 19. oktobrī galvenā refinansēšanas operācija 281 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna 296 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 149.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 149,568 −112
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 161,295 1,294
2.1 SVF debitoru parādi 19,260 −170
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,035 1,464
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,086 −289
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,537 −693
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 8,537 −693
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 386,005 15,004
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 296,000 15,001
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 89,999 0
5.3 Precizējošās reverse operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reverse operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 5 3
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,391 142
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 91,783 −46
8 Valdības parāds euro 40,753 0
9 Pārējie aktīvi 136,134 −99
Kopā aktīvi 998,552 15,201
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 533,267 −2,096
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 149,361 −1,494
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 149,274 −1,565
2.2 Noguldījumu iespēja 82 68
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reverse operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 5 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 153 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 63,673 17,303
5.1 Saistības pret valdību 56,260 17,680
5.2 Pārējās saistības 7,413 −377
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,949 152
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 222 −109
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,440 1,174
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,440 1,174
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,885 0
10 Pārējās saistības 62,447 270
11 Pārvērtēšanas konti 103,749 0
12 Kapitāls un rezerves 58,406 1
Kopā pasīvi 998,552 15,201

Kontaktinformācija presei