Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 oktober 2005

25 oktober 2005

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 21 oktober 2005 was de daling van EUR 112 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 165,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) bleven vrijwel onveranderd op EUR 91,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,1 miljard naar EUR 533,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 17,7 miljard naar EUR 56,3 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 14,9 miljard naar EUR 385,9 miljard. Op woensdag 19 oktober 2005 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 281 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 296 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,6 miljard naar EUR 149,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 149.568 −112
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 161.295 1.294
2.1 Vorderingen op het IMF 19.260 −170
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.035 1.464
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.086 −289
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 8.537 −693
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 8.537 −693
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 386.005 15.004
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 296.000 15.001
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 89.999 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 5 3
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.391 142
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 91.783 −46
8 Overheidsschuld, luidende in euro 40.753 0
9 Overige activa 136.134 −99
Totaal activa 998.552 15.201
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 533.267 −2.096
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 149.361 −1.494
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 149.274 −1.565
2.2 Depositofaciliteit 82 68
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 5 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 153 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 63.673 17.303
5.1 Overheid 56.260 17.680
5.2 Overige verplichtingen 7.413 −377
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.949 152
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 222 −109
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.440 1.174
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.440 1.174
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.885 0
10 Overige passiva 62.447 270
11 Herwaarderingsrekeningen 103.749 0
12 Kapitaal en reserves 58.406 1
Totaal passiva 998.552 15.201