Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. oktoober 2005

25. oktoober 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

21. oktoobril 2005 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 112 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 165,8 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht püsis peaaegu muutumatuna 91,8 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 2,1 miljardi euro võrra 533,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 17,7 miljardi euro võrra 56,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 14,9 miljardi euro võrra 385,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. oktoobril 2005 möödus 281 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 296 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal hoiustamise püsivõimalust praktiliselt ei kasutatud).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,6 miljardi euro võrra 149,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 149 568 −112
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 161 295 1 294
2.1 Nõuded RVFle 19 260 −170
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 035 1 464
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 086 −289
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 8 537 −693
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 8 537 −693
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 386 005 15 004
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 296 000 15 001
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 89 999 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 5 3
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 391 142
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 91 783 −46
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 753 0
9 Muud varad 136 134 −99
Varad kokku 998 552 15 201
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 533 267 −2 096
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 149 361 −1 494
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 149 274 −1 565
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 82 68
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 5 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 153 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 63 673 17 303
5.1 Valitsussektor 56 260 17 680
5.2 Muud kohustused 7 413 −377
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 10 949 152
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 222 −109
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 440 1 174
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 440 1 174
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 885 0
10 Muud kohustused 62 447 270
11 Ümberhindluskontod 103 749 0
12 Kapital ja reservid 58 406 1
Kohustused kokku 998 552 15 201

Kontaktandmed