Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 21. októbru 2005

25. októbra 2005

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom 21. októbra 2005 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 112 mil. EUR v dôsledku predaja zlata dvomi centrálnymi bankami Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,1 mld. EUR na 165,8 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa takmer nezmenil a predstavuje 91,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 2,1 mld. EUR na 533,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 17,7 mld. EUR na 56,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 14,9 mld. EUR na 385,9 mld. EUR. V stredu 19. októbra 2005 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 281 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 296 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 1,6 mld. EUR na 149,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 149 568 −112
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 161 295 1 294
2.1 Pohľadávky voči MMF 19 260 −170
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 035 1 464
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 086 −289
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 8 537 −693
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 8 537 −693
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 386 005 15 004
5.1 Hlavné refinančné obchody 296 000 15 001
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 89 999 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 5 3
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 391 142
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 91 783 −46
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 40 753 0
9 Ostatné aktíva 136 134 −99
Úhrn aktív 998 552 15 201
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 533 267 −2 096
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 149 361 −1 494
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 149 274 −1 565
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 82 68
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 5 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 153 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 63 673 17 303
5.1 Verejná správa 56 260 17 680
5.2 Ostatné záväzky 7 413 −377
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 949 152
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 222 −109
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 440 1 174
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 440 1 174
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 885 0
10 Ostatné pasíva 62 447 270
11 Účty precenenia 103 749 0
12 Kapitál a rezervy 58 406 1
Úhrn pasív 998 552 15 201

Kontakt pre médiá