Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 października 2005 r.

25 października 2005 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 21 października 2005 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 112 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 165,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby zbywalnych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro (pozycja aktywów 7) w posiadaniu Eurosystemu pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 91,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,1 mld euro do poziomu 533,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 17,7 mld euro do poziomu 56,3 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan kredytów netto udzielonych przez Eurosystem instytucjom kredytowym (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 14,9 mld euro do poziomu 385,9 mld euro. W środę, 19 października 2005 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 281 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 296 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1,6 mld euro do poziomu 149,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 149.568 −112
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 161.295 1.294
2.1 Należności od MFW 19.260 −170
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 142.035 1.464
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.086 −289
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 8.537 −693
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 8.537 −693
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 386.005 15.004
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 296.000 15.001
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 89.999 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 5 3
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 3.391 142
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 91.783 −46
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 40.753 0
9 Pozostałe aktywa 136.134 −99
Aktywa razem 998.552 15.201
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 533.267 −2.096
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 149.361 −1.494
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 149.274 −1.565
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 82 68
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 153 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 63.673 17.303
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 56.260 17.680
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.413 −377
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 10.949 152
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 222 −109
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 10.440 1.174
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 10.440 1.174
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.885 0
10 Pozostałe zobowiązania 62.447 270
11 Różnice z aktualizacji wyceny 103.749 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 58.406 1
Pasywa razem 998.552 15.201

Kontakt z mediami