Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. oktober 2005

25. oktober 2005

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. oktober 2005, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 112 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 165,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) forblev praktisk taget uændrede og udgjorde 91,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,1 mia. euro til 533,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 17,7 mia. euro til 56,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 14,9 mia. euro til 385,9 mia. euro. Onsdag den 19. oktober 2005 udløb en primær markedsoperation på 281 mia. euro, og en ny på 296 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,6 mia. euro til 149,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 149.568 −112
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 161.295 1.294
2.1 Tilgodehavender hos IMF 19.260 −170
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.035 1.464
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.086 −289
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 8.537 −693
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 8.537 −693
4.2 Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 386.005 15.004
5.1 Primære markedsoperationer 296.000 15.001
5.2 Langfristede markedsoperationer 89.999 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 5 3
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 3.391 142
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 91.783 −46
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 40.753 0
9 Andre aktiver 136.134 −99
Aktiver i alt 998.552 15.201
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 533.267 −2.096
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 149.361 −1.494
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 149.274 −1.565
2.2 Indlånsfacilitet 82 68
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 5 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 153 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 63.673 17.303
5.1 Offentlig forvaltning og service 56.260 17.680
5.2 Andre forpligtelser 7.413 −377
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 10.949 152
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 222 −109
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.440 1.174
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.440 1.174
8.2 Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.885 0
10 Andre forpligtelser 62.447 270
11 Revalueringskonti 103.749 0
12 Kapital og reserver 58.406 1
Passiver i alt 998.552 15.201

Medie- og pressehenvendelser