Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 21. oktobra 2005

25. oktober 2005

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 21. oktobra 2005, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 112 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 165,8 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 91,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,1 milijarde EUR na 533,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 17,7 milijarde EUR na 56,3 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 14,9 milijarde EUR na 385,9 milijarde EUR. V sredo, 19. oktobra 2005, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 281 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 296 milijard EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojanja (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe deponiranja likvidnosti čez noč (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je bila skoraj enaka nič).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1,6 milijarde EUR na 149,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 149.568 −112
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 161.295 1.294
2.1 Terjatve do MDS 19.260 −170
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.035 1.464
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.086 −289
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 8.537 −693
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 8.537 −693
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 386.005 15.004
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 296.000 15.001
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 89.999 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojanja 5 3
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.391 142
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 91.783 −46
8 Dolg širše države v EUR 40.753 0
9 Druga sredstva 136.134 −99
Skupaj sredstva 998.552 15.201
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 533.267 −2.096
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 149.361 −1.494
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 149.274 −1.565
2.2 Odprta ponudba mejnega deponiranja likvidnosti čez noč 82 68
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 5 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 153 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 63.673 17.303
5.1 Širša država 56.260 17.680
5.2 Druge obveznosti 7.413 −377
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 10.949 152
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 222 −109
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.440 1.174
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.440 1.174
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.885 0
10 Druge obveznosti 62.447 270
11 Računi prevrednotenja 103.749 0
12 Kapital in rezerve 58.406 1
Skupaj obveznosti 998.552 15.201

Stiki za medije