Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 oktober 2005

25 oktober 2005

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 21 oktober 2005 motsvarade minskningen på 112 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld per den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 165,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av marknadsnoterade värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat på 91,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,1 miljarder EUR till 533,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 17,7 miljarder EUR till 56,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 14,9 miljarder EUR till 385,9 miljarder EUR. Onsdagen den 19 oktober 2005 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 281 miljarder EUR och ersattes med en ny på 296 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär samma som förra veckan) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med i stort sett noll förra veckan).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,6 miljarder EUR till 149,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 149.568 −112
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 161.295 1.294
2.1 Fordringar på IMF 19.260 −170
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.035 1.464
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.086 −289
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 8.537 −693
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 8.537 −693
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 386.005 15.004
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 296.000 15.001
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 89.999 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 5 3
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 3.391 142
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 91.783 −46
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 40.753 0
9 Övriga tillgångar 136.134 −99
Summa tillgångar 998.552 15.201
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 533.267 −2.096
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 149.361 −1.494
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 149.274 −1.565
2.2 Inlåningsfacilitet 82 68
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 5 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 153 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 63.673 17.303
5.1 Offentliga sektorn 56.260 17.680
5.2 Övriga skulder 7.413 −377
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 10.949 152
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 222 −109
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.440 1.174
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.440 1.174
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.885 0
10 Övriga skulder 62.447 270
11 Värderegleringskonton 103.749 0
12 Eget kapital 58.406 1
Summa skulder 998.552 15.201